Logo Participation Factory

Chcete vybudovat fungující sousedskou komunitu? Tímto byste měli začít

Význam sousedských komunit je stále více zdůrazňován, a to jak ve stávajících čtvrtích, tak v nových developerských projektech. V sousedské komunitě lidé sdílejí nejen místo bydliště, ale také hodnoty či individuální zájmy. Budování komunity za účelem dosažení nějakého společného cíle prohloubuje vztahy mezi sousedy, vytváří pocit sounáležitosti a poskytuje podporu pro zdraví a pohodu všech členů.

Rozvoj komunit je dlouhodobý proces a existuje mnoho přístupů. Ať už zvolíme jakýkoli přístup, musíme nejprve vytvořit pevný základ, na kterém lze stavět.

Co je tedy potřeba udělat, než založíte a začnete budovat komunitu? Zde jsou naše kroky:

Krok 1: Zmapujte kontext

V první řadě byste měli zmapovat kontext, ve kterém daná skupina lidí funguje. To vám umožní získat si důvěru členů komunity, poznat, jaké jsou mezi nimi vztahy, kdo má v komunitě vliv, kdo je jejím přirozeným vůdcem, jaké jsou silné a slabé stránky apod. (Gojová et al., 2020). Kontext můžete zmapovat prostřednictvím hloubkových rozhovorů se sousedy, nebo například pomocí dotazníkového šetření. 

Krok 2: Nastolte vzájemné pochopení

Formulovat společnou vizi komunity bude snažší, pokud nejdříve zjistíte, co lidé potřebují a co od komunity očekávají. Díky tomu můžete najít sdílená spojení a zavést symboly či prvky, s nimiž se lidé mohou snadno identifikovat. Od začátku je dobré sdílet informace o klíčových výhodách participace a komunitního života, aby příslušníci komunity porozuměli jejich významu.

Krok 3: Dbejte na společnou definici vize

Vize komunity je vyjádřením chtěné, žádoucí budoucnosti, prohlášení o stavu, kterého by chtěla komunita dosáhnout. Tvorba vize by měla proběhnout maximálně participativně a směrovat členy komunity k definování pozitivní budoucnosti. Vize by měla být realistická, ale dostatečně inspirativní, aby vedla k žádoucím změnám. Ztotožnění členů komunity s rozhodnutím o vizi a to, že ji vezmou za vlastní, je pro budoucí fungování klíčové. (Gojová et al., 2020).

Krok 4: Zvolte vhodná témata k řešení

Komunitu spojují společné problémy a témata, která vyžadují společná řešení. Zvolení tématu k řešení je další aktivitou, která se bez participace neobejde. Téma musí členy komunity sjednocovat, týkat se většiny a motivovat k aktivnímu podílení se na jeho řešení. Motivace lidí se zvyšuje, jde-li o téma či problém, který je snadno pochopitelný, a u kterého lze očekávat vysokou pravděpodobnost dosažení úspěchu.

Hledání společných řešení problémů je až dalším krokem, ke kterému v přirozeném rozvoji sousedských komunit dochází. My však chceme prostřednictvím tohoto článku zdůraznit proces, který dává vzniknout vhodným podmínkám pro rozvoj sousedské komunity. Nejdůležitějším pravidlem je zapojení členů sousedství od samého začátku procesu. Každý, kdo má zájem, by měl mít možnost podílet se na formování a nastavení fungování komunity od okamžiku jejího vzniku. To zajistí, že lidé se s komunitou snadno ztotožní a brzy se stane soběstačnou. 

Sousedské komunity jsou cestou k lepšímu pochopení našich vlastních životů i životů ostatních a vytvářejí nezbytný základ pro lidi, kteří mají společnou vizi a chtějí usilovat o společné cíle. Učí se spoléhat jeden na druhého, společně pracují na konkrétních úkolech a posilují tak svůj lidský, rodinný a sociální kapitál. Ústředním tématem budování komunity by tedy vždy mělo být potlačení pocitu závislosti na vnějších vlivech a jeho nahrazení pocitem soběstačnosti, sebedůvěry a odpovědnosti v rámci komunity.

 

Přemýšlíte o komunitním rozvoji va Vašem sousedtví či obci? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com 

 

Citovaný zdroj: Gojová, A., Stanková, Z., & Gojová, V. (2020). Rozvoj komunit a komunitních organizací. Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií. https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/rozvoj-komunit-a-kom-org.pdf