Logo Participation Factory

Feminismus a participativní demokracie: Cesta ke zvýšení angažovanosti žen v místní politice

Ženský hlas byl v minulosti dlouho opomíjen. Historicky byly ženy často omezeny ve svých právech a jejich angažovanosti ve veřejném dění, vzdělání či práci bránily společenské normy a zákony. Trvalo staletí než se ženám podařilo získat volební právo a otevřít si cestu k aktivní účasti na politickém dění. A to byl jen začátek. Od té doby se hodně věcí změnilo. Přesto je téma rovnoprávnosti žen a jejich zapojení do rozhodovacích procesů na politické úrovni stále aktuální.

Rio de Janeiro bylo prvním brazilským městem, kde byl zřízen Sekretariát pro politiku vůči ženám. Není tedy divu, že právě tady letos na jaře uspořádala Mezinárodní observatoř participativní demokracie (IOPD) virtuální setkání s názvem „Městský feminismus: Směrem k politické participaci žen ve vší jejich rozmanitosti.“ Tato akce byla první ze série tří virtuálních setkání, která jsou přípravou k  22. konferenci IOPD s tématem „Participativní demokracie pro různorodá, inkluzivní a transparentní města,“ která se bude konat 6.-8. listopadu 2023 opět v Rio de Janeiru.

Online setkání bylo rozděleno do dvou panelů. První panel se zaměřil na „Genderovou rovnost v veřejných politikách a vedení,“ druhý panel nesl název „Nejlepší postupy směrem k místním feministickým participativním demokraciím. IOPD vytvořila virtuální prostor pro dialog,  v němž se sdílely městské a regionální zkušenosti a prohloubily znalosti o praktikách genderově citlivých a feministických přístupů k politikám participativní demokracie v rámci místních a regionálních vlád. 

Primárním cílem setkání bylo prozkoumat koncept participativní demokracie, který se snaží zajistit rovnost mezi pohlavími v místní politice a vedení. Tímto způsobem je možné dosáhnout důležitých změn, které umožní zapojení nejen žen, ale i dalších skupin obyvatelstva, které bývají často vyloučeny (např. děti, senioři, lidé se zdravotním postižením apod.).

Dalším cílem bylo začlenit do agendy spojení feminismu a participativní demokracie a prozkoumat, jak feministický přístup rozšiřuje demokratickou účast a zlepšuje politiky na místní a regionální úrovni. Z tohoto důvodu byla svolána řada místních aktivních žen, jejichž zkušenosti na dané téma obohatily diskuzi a byly garancí zastoupení různých kontextů a regionů.

Jakkoli se různé státy po celém světě potýkají s různými problémy, strategie pro zvýšení zapojení žen může – s přihlédnutím k lokální situaci – fungovat všude. Jaké strategie to jsou?

  • Osvětové kampaně: Informování a osvětové kampaně mohou pomoci odstranit bariéry a motivovat ženy k účasti v politickém procesu.
  • Rozvojové programy: Poskytování programů pro rozvoj politických dovedností a znalostí pomůže ženám posílit sebedůvěru a kompetence.
  • Zavedení genderových kvót: Stanovení kvót na zastoupení žen v politických funkcích může být efektivním způsobem k vyvážení nerovnováhy.
  • Podpora sítí: Vytvoření prostoru pro vzájemnou podporu a výměnu zkušeností mezi ženami v politice může být velmi motivující.
  • Mentorství a coaching: Zřízení programů mentorství a coachingu může pomoci novým politickým účastnicím v jejich růstu a rozvoji.

Zahrnutím žen do politických procesů na místní úrovni dosáhneme bohatších a inkluzivnějších výsledků. Klíčové myšlenky jako rozmanitost perspektiv, překonání genderových stereotypů, mentorství, podpora vzdělání a rovnováhy mezi prací a osobním životem nám nabízejí směr, jak se k tomuto cíli přiblížit. Vybrané strategie, jako jsou osvětové kampaně, rozvojové programy, zavedení kvót a podpora sítí, mohou hrát významnou roli při podpoře aktivní účasti žen v místní politice. Tímto způsobem můžeme společně vytvářet lepší a inkluzivnější politické prostředí ať už jsme kdekoliv na světě.

Zdroj: IOPD POLICY PAPER Municipal Feminism: Towards the Political Participation of Women in all their Diversity (oidp.net)