Logo Participation Factory

Investoři do obnovitelných zdrojů energie naráží v českém prostředí na překážky. Jaké to jsou a co je jejich řešením?

Čím dál častěji se v souvislosti s obnovitelnými zdroji objevují informace, že investoři, kteří se snažili realizovat záměr výstavby větrných nebo solárních elektráren, selhali ihned poté, co oslovili obec a její občany. Zdárných konců, kdy došlo k vzájemně výhodné spolupráci investora s obcí, je v České republice zatím jako šafránu. I přesto, že ze strany odborníků zaznívá důraz na rozšiřování obnovitelných zdrojů energie na území České republiky, naráží tato snaha na široké spektrum problémů. Jaké jsou ty nejčastější? 

Nedostatek podpory od vedení obce

Vedení obce představuje pro investora významného partnera při snaze umístit do území obce větrnou či solární elektrárnu. Zastupitelstvo je hlavní protistranou, která má zároveň mandát s investorem finální smlouvu na realizaci projektu uzavřít. Případný negativní postoj zástupců dotčeného území tak může být bezesporu velkou – s ohledem na komplikovanost povolovacího procesu –  až nepřekonatelnou překážkou. O tom svědčí i nedávný neúspěšný pokus o podobný projekt ve třech příhraničních obcích, kde se zastupitelstva kategoricky postavila proti záměru výstavby větrného parku a svůj nesouhlas adresovala přímo ministerstvu životního prostředí. Pro tohoto investora se okno příležitosti zavřelo. Jakýkoli další se záměrem stejného typu bude vstupovat do již dotčeného území, které je vůči záměru výstavby větrných elektráren  apriori nepřátelské. 

Odpor místních občanů

Další důležitou stranu při vyjednávání o záměru investora představují místní občané. Obyvatelé dotčené obce mohou mít obavy zejména z vlivu elektráren na jejich zdraví, ráz krajiny a životní prostředí. Bohužel i přes to, že význam větrných i solárních elektráren v posledních letech roste, je problematika udržitelné energetiky mezi lidmi stále zatížena mnoha mýty a dezinformacemi. Nedostatek kvalitních  informací, neobjasnění zakořeněných dezinformací a nepochopení potřeb a obav místní komunity může vést k nezdaru celého projektu. Nejenom z těchto důvodů je nezbytně nutné zahájit s místní komunitou dialog a věnovat čas  postupnému zmapování jejích názorů, představ a pochybností. 

Nedostatečná a netransparentní komunikace s obcí a občany

Nulová či špatně nastavená komunikace směrem k obci a jejím občanům, snaha prosadit investorský záměr za každou cenu co nejrychleji, nedostatečné objasnění dezinformací a obav spojených s projektem, to vše vede ke konfliktům a nesouhlasu. Investor vstupuje na území obce, která je pro místní občany domovem. Nelze tedy očekávat automatickou podporu záměru. Rozhodně ne bez dostatečného projednání projektu, poznání místní komunity a vybudování vzájemné důvěry.

Řešení zmíněných na sebe navazujících problémů představuje rovnocenný transparentní dialog mezi investorem, vedením obce a občany. Zapojení místních obyvatel do procesu projednávání, naslouchání jejich potřebám a obavám a získání jejich důvěry může být sice časově náročné, nicméně je to nefinanční investice do budoucí spolupráce a vztahu. Naše zkušenosti z terénu potvrzují, že participace je významným nástrojem překonání výše uvedených problémů. Aktivní účast občanů snižuje riziko konfliktu ve finální fázi realizace záměru investora a zvyšuje tak šanci na úspěch celé investice. Přesvědčili jsme se o tom např. při participativním projednávání v obci Anenská Studánka, kde občané v referendu záměr výstavby větrných elektráren podpořili nebo ve Vojtěchově, kde byl pro vedení obce klíčový výsledek obecní ankety. V obou případech se jednalo o proces trvající několik měsíců. 

Chcete se vyhnout potenciálním problémům vašeho investičního záměru a dozvědět se více o participaci ? Máte již konkrétní zkušenost s projektem větrné či solární elektrárny a chtěli byste ji s námi prodiskutovat? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com