Logo Participation Factory

Participace umožňuje efektivní a inkluzivní tvorbu sociálních politik

, , , ,

Dobré politiky a dobrá politická rozhodnutí se neobejdou bez naslouchání těm, kterých se rozhodnutí doopravdy týkají. Tvorba sociálních politik a následně jejich monitoring i vyhodnocení by měla být procesem postaveným na průběžném dialogu se všemi zúčastněnými stranami. 

Participace umožňuje interakci mezi vládami a jejich stakeholdery, která je nezbytná pro jakoukoliv efektivní a smysluplnou správu věcí veřejných. Zejména v době nenadálých nebo globálních krizí narůstá význam vzájemné důvěry a soudržnosti v celé společnosti. Inkluzivní rozhodování je zásadní pro to, aby vládní opatření reagovala na skutečné potřeby a nepůsobila nepřiměřeně na lidi.

Pro efektivní veřejnou politiku je důležité komunikovat s co nejširší skupinou zainteresovaných lidí. Na druhé straně je třeba od nich získat informace rychle a efektivně, tedy s vynaložením rozumných nákladů. Participativní setkání s klíčovými stakeholdery představuje účinný způsob, jak v případě tvorby nových či úpravy stávajících politik získat cenné podněty přímo od dotčených stran.

Stakeholdeři mají důležité informace z terénu, které dlouhodobě zachycují a systematicky zpracovávají. Mají proto velmi dobrý přehled o dění v daném sektoru či tématu a mohou upozorňovat na objevující se problémy, poskytovat zpětnou vazbu o fungování státní správy či různých opatření, služeb atd., nebo přinášet zprávy o dobré praxi a úspěšných inovačních projektech, které se mohou stát inspirací pro nová opatření a politiky státu. 

Příkladem efektivního zapojení stakeholderů do tvorby politik je nedávno uskutečněné Fórum k participativnímu procesu pro tvorbu regionálního akčního plánu Nitranského kraje na prevenci a eliminaci násilí páchaného na ženách. Odbor sociálních věcí Nitranského samosprávného kraje na Slovensku se zavázal vytvořit nový akční plán za pomoci přímého dialogu s klíčovými aktéry z řad občanských sdružení a neziskových organizací, městských úřadů, úřadů práce a sociálních věcí, policie, univerzit, či úřadu zplnomocněnce vlády pro romské komunity. Cílem setkání, jehož organizace se zhostili koordinátoři participace z Nitranského kraje, bylo zmapovat aktivity, které již jednotliví aktéři dělají, zjistit potřeby a překážky pro vykonávání jejich činnosti nebo generovat návrhy na nové aktivity. Setkání se zabývalo i možnostmi edukace odborné a laické veřejnosti v tématu prevence a eliminace násilí na ženách a možnostmi multi-institucionální spolupráce.

Výstupy ze setkání nyní poslouží jako vstupní informace pro zpracovatele regionálního akčního plánu. Pro účastníky to však byla také skvělá příležitost k síťování, navazování kontaktů a akcentování potřeby systémově nastavené spolupráce, která by stakeholderům pomohla jejich práci v mnoha ohledech zefektivnit.

Doufejme, že inkluzivní tvorba politik za účasti zainteresovaných stran bude pokračujícím trendem, který podpoří kultivaci demokratické kultury napříč Evropou.

 

Chcete se dozvědět více o participaci stakeholderů? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!