Logo Participation Factory

První česko-slovenský participativní hackathon: jak to celé probíhalo?

Společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) jsme uspořádali participativní hackathon. PARTI.HACKATHON23  byla první událost svého typu zaměřená na participativní plánování. Jak takový hackathon participace vypadá? A jak to celé probíhalo? I když původ slova hackathon vychází z počítačového programování, my jsme po účastnících nic takového nechtěli. Zaměřovali jsme se na nejzajímavější participativní procesy. 

Do CAMPu (Centra architektury a městského plánování) jsme pozvali největší experty participativní plánování z Česka a Slovenska. V den konání přijelo 38 koordinátorů a koordinátorek participace, zaměstnanců a zaměstnankyň inovativních inovačních agentur a  krajských i městských úřadů profesionálně zabývajících se participací. Těchto 38 účastníků přijelo z 20 různých různých úřadů. Pro hackathon jsme je rozdělili do 9 nových týmů, v rámci kterých intenzivně pracovali na 7 různých výzvách – participativních procesech. Během dvou dnů představili návrhy komplexních a inspirativních participativních procesů, které lze využít v praxi. Týmy své výstupy představovaly na závěrečném expu, které celou událost zakončilo. Nejlepší a nejinovativnější výstupy byly oceněny porotou.

Bylo pro nás důležité, aby výzvy reflektovaly skutečné problémy, se kterými se účastníci a účastnice mohou setkat ve svých pracovních životech.  Proto jsme konkrétní znění výzev dávali dohromady společně s pozvanými garanty, kteří byli vždy experty na konkrétní agendu, nikoli však na participativní plánování. Garanti tak byli expertní podporou jednotlivým týmům k dané agendě při práci na výzvě. Na druhou stranu garanti nahlédli do možnosti řešení svých problémů skrze participativní procesy.  A co víc, účastníci a účastnice si na místě mohli prakticky vyzkoušet i takzvané civic tech nástroje, což jsou digitální nástroje pro různé způsoby angažování veřejnosti. Týmy měli k dispozici na své projekty čtyři Civic Tech nástroje, které mohli využít pro design digitální vrstvy – Munipolis, Consider.it, Decision 21 a Konveio. Na místě jim byl po celou dobu k dispozici expert, který jim vysvětlil možnosti a ukázal praktické příklady využití nástrojů. Jednotlivé týmy pak ve svých navrhovaných procesech navrhovali i konkrétní využití digitálních nástrojů. 

 

A jaké výzvy na naše účastníky čekaly? 

  • SYSTEMATICKÁ PRÁCE SE STAKEHOLDERY

Garant: Leo Steiner (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

  • PARTICIPACE PŘI PLÁNOVÁNÍ LINIOVÝCH STAVEB

Garant: Martin Klečka (Koridor D8)

  • INFRASTRUKTURA PRO MLÁDEŽNICKOU PARTICIPACI

Garantky: Kristýna Seinerová (Pražský parlament dětí a mládeže), Katya Petrikevich (Participation Factory) 

  • VIZE ČR / VIZE SR 

Garant: Jan Kleňha (České Priority)

  • PARTICIPATIVNÍ PROCES PŘI TRANSFORMACI UHELNÝCH REGIONŮ: OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE (OPST)

Garanti: Ondřej Pergl, Beáta Hanousková (Ministerstvo životního prostředí)

  • REVITALIZACE ULICE LIDICKÁ

Garanti: Martin Špičák, Jakub Hendrych, Marianna Páleníková (Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha – IPR Praha)

  • ÚZEMNÍ STUDIE VYSOČANY

Garantka: Anna Kuryviálová (Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha – IPR Praha)

 

Všechny týmy na závěrečném expu prezentovaly své projekty a představily celou řadu inovativních nápadů, které mohou být inspirací v praxi. Porota ocenila tři “top týmy” za jejich komplexní a inovativní řešení. 

Prvním oceněným projektem porotou byl projekt týmu číslo 1, který se věnoval tématu Procesy při transformaci uhelných regionů: Operační program spravedlivá transformace (OPST). Cílem participativního procesu bylo informovat veřejnost o OPST, spolupráce s místními aktéry, vytvořit pozitivní vnímání celého procesu transformace a implementace OPST, podpořit angažovanost a zájem o tyto procesy. Tým navrhl proces, který propojuje zapojené komunity a zdůrazňuje potřebu kvalitní marketingové kampaně v online i offline podobě. Přišel také s návrhem vlastního civic tech nástroje „Tinder pro obce”,  webové stránky a aplikace  programu spravedlivé transformace, v níž se propojí obce se stejnými problémy pro lepší koordinaci a spolupráci. Tým dostal od poroty zvláštní uznání za komplexnost řešení, inovativní nápad aplikace „Tinder pro obce” a kvalitně zpracovaný komunikační plán. 

Dalším projektem, kterému porota věnovala zvláštní uznání byl projekt pátého týmu „Moje cesta domů’’. Ten se zaměřoval na Tvorbu infrastruktury pro mládežnickou participaci. Cílem bylo navrhnutí infrastruktury pro zapojení mladých lidí na úrovni komunity (v obci, městě, okresu, nebo kraji), která by umožnila mladým lidem poskytnout praktické dovednosti a příležitosti pro zapojení do participativních procesů. Výzva spočívala v definování vize pro zapojení mládeže a vytvoření mechanismu pro spolupráci mladých lidí v rámci jejich místní komunity. Projekt  „Moje cesta domů” mapuje potřeby dětí skrz příběh jejich cesty domů ze školy a umožňuje dětem adoptovat si místo, jehož vývoj sledují po dobu několika let. Projekt zapojuje děti do veřejného prostoru a maže hranice mezi školním prostředím a veřejným prostorem. Tým dostal od poroty zvláštní uznání za dobře zpracovaný komplexní proces zapojení mládeže do dění ve veřejném prostoru. 

Třetím oceněným projektem byl projekt týmu číslo 10, který zpracoval výzvu Systematická práce se stakeholdery. Cílem bylo vytvořit model pro dlouhodobou a systematickou spolupráci s klíčovými aktéry (stakeholdery). Model měl být aplikovatelný pro práci se stakeholdery zabývající se různými agendami a v různých územích. V našich krajinách neexistuje systém pro systematickou práci se stakeholdery v území. Nejsou správně nastavené metody na mapování, výběr a následnou práci s nimi. Většina práce se stakeholdery se tak řeší ad hoc a s každým projektem se začíná od nuly. Skupina navrhla systematický model přesně podle zadání. Tým dostal od poroty zvláštní uznání za propracovanou detailní dokumentaci a použití více civic tech nástrojů v různých fázích procesu. 

Všechny zúčastněné týmy zvládly práci na svých výzvách na velmi dobré úrovni. Díky PARTI.HACKATHONU23  v Česku a na Slovensku vzniká skutečná komunita koordinátorů participace, kteří se od sebe mohou navzájem učit a šířit příklady dobré praxe. 

Chtěli byste se zúčastnit další edice Parti.hackathonu? Či se dozvědět více o řešeních, se kterými týmy přišly? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!