Logo Participation Factory

Tvorba strategií, plánů a agend

Dobré politiky a dobrá politická rozhodnutí se neobejdou bez naslouchání těm, kterých se rozhodnutí doopravdy týkají. Ať už pracujeme na tvorbě nových či úpravě stávajících politik, bez participace se neobejdeme.

Participativní metody sběru dat od klíčových aktérů představují účinný způsob, jak v případě tvorby nových či úpravy stávajících politik získat cenné podněty přímo od dotčených stran. 

V čem je hodnotná participativní tvorba politik?

  • Díky participaci dochází k mitigaci případných konfliktů.
  • Participace dramaticky šetří zdroje – finanční, lidské i časové.
  • Participace pomáhá ve zvyšování důvěry účastníků v organizátora. 
  • Finální dokument odpovídá reálným potřebám dotčených stran.

Typické projekty, kde participace má své místo:

  • tvorba strategických plánů včetně procesu připomínkování;
  • pravidelná tvorba akčních plánů;
  • tvorba koncepcí nebo agend v dané oblasti lidského konání (doprava, vzdělávání, mobilita, životní prostředí apod.).

Jde o nejkomplexnější a nejsložitější participativní projekty, které jsou dlouhodobé a na samotném začátku vyžadují detailní koncepční plán. Dokážeme navrhnout participativní proces, který vhodnými metodami zapojuje všechny důležité klíčové aktéry tak, aby dané téma bylo maximálně prodiskutované, připomínkované a zvalidované. Zapojení expertů, stakeholderů nebo zástupců široké veřejnosti vyžaduje různé participační nástroje, které jsou vybírány a přizpůsobovány přímo na míru každé cílové skupině a situaci.

Máme zkušenosti s projekty na úrovni obcí, městských částí, měst, regionů, i na celonárodní úrovni.

Chcete se dozvědět více?