Logo Participation Factory

Součástí rozsáhlého dopravního projektu má být poprvé v ČR i participace

Dopravní plánování je jednou z agend veřejné správy a zabývá se fungováním dopravy na lokální, regionální, národní i nadnárodní úrovni. Vůbec poprvé v ČR má být součástí plánování nové dopravní stavby rozsáhlý participativní projekt. Participativní proces, který je dnes v západních zemích již zcela běžný, nabývá postupně jasnějších kontur. A my jsme u toho.

Plánování nových či rozšiřování stávajících dopravních sítí má především usnadnit a urychlit přepravu z bodu A do bodu B. Žijeme ve světě, kde čas je nejcennější komoditou. Proto je snaha o redukci času stráveného cestováním v dopravním plánování všudypřítomná. Nezkrátí se totiž jen čas přepravy lidí například z Prahy do Brna, ale především bude docházet k rychlejšímu toku zboží, služeb, a tedy i peněz.

Možnost rychle procestovat republiku ať už automobilem, nebo vlakem, je obecně vnímáno jako pozitivum z hlediska pohodlí i úspory času. Ne každý si však uvědomuje negativní dopady výstavby liniových staveb, které se týkají životního prostředí, ale i každodenního života obyvatel žijících v jejich okolí. Hluk, zvýšená prašnost nebo destrukce přirozených biokoridorů je jen hrst negativních externalit, které se pojí s výstavbou a využíváním liniových dopravních staveb. 

Proti zatěžování krajiny, konkrétně podél dálnice D8, se zasazuje Sdružení obcí a spolků Koridor D8. Počátek jeho činnosti sahá do roku 2018, kdy započal boj proti plánované výstavbě největší logistické haly ve střední Evropě, která měla sloužit jako sklad pro mezinárodní společnost. Nyní se soustřeďuje nejen na logistické haly či dopady nevhodně řešené dálnice D8, ale i na plánovanou výstavbu vysokorychlostní tratě VRT Podřipsko, která má za účelem rychlého spojení Prahy s Drážďany protnout krajinu Středočeského a Ústeckého kraje.

Nálada kolem nové vysokorychlostní trati je značně smíšená. Koridor D8 sdružuje obce, které mají být plánovanou stavbou výrazně dotčeny a z nichž některé s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Členství ve sdružení je tak pro tyto obce zásadní, jelikož se díky propojení zvyšuje jejich vyjednávací schopnost při jednáních se státními a dalšími příslušnými orgány. Zároveň mohou tyto obce zčásti využívat unifikovanou komunikační strategii Koridoru D8 a přibližovat tak své úsilí občanům. 

Snaha obcí zapojit své občany do agendy dopravního plánování by však neměla končit u jednosměrné komunikace. Stanovisko obce, které je podpořené samotnými občany, má několikanásobně vyšší váhu při prosazování požadavků u řídících orgánů. Vhodně nastavený model participace tak nejen zvyšuje důvěru samotných občanů v samosprávu, ale může vést k reálným výsledkům na vyšších úrovních rozhodování. Opomenutí zapojení občanů může naopak znamenat budoucí konflikty a nedůvěru. 

Participation Factory byla oslovena, aby na základě své expertízy navrhla a podpořila participativní projekt, který v ČR zatím nemá obdoby. Než je však vůbec možné s participací začít, je potřeba zjistit současný způsob komunikování výstavby nové VRT ze strany jednotlivých obcí k občanům a následně posílit a sjednotit komunikační strategii.

Dle nedávno provedené diagnostiky komunikace 25 členských obcí a měst Koridoru D8, kterou byla Participation Factory pověřena, se pouze polovina obcí dotýká na svých komunikačních kanálech tématu VRT a ochrany krajiny. Zároveň pouhých 20 % z celkového počtu obcí nabízí svým občanům příležitost k participaci prostřednictvím setkání či anket. Obce si také neuvědomují důležitost online komunikačních nástrojů, jejichž využívání je stále na vzestupu a lze sledovat jejich stále vyšší využití také mezi lidmi staršími 60 let.

Výzkum ukázal, že potíže s komunikací se svými občany, a to nejen z pohledu obsahu komunikace, ale i zvolených nástrojů, má značná část členských obcí. Vydáváme se tak s nimi na společnou cestu k lépe nastavené komunikaci, která je základním východiskem i pro větší informovanost a efektivnější zapojení občanů. 

Jako firma se zaměřujeme na podporu interních týmů a předávání dovedností a know-how potřebných pro úspěšné řízení, design, realizaci i evaluaci participativních projektů. Obcím navrhneme takové školící programy, které jsou postavené na akademických znalostech i praktických zkušenostech našeho týmu a pomohou nejen ke zvýšení efektivity komunikace, ale podpoří je ve všech jejich budoucích projektech.