Logo Participation Factory

Státy Visegrádské čtyřky spolupracují na školních participativních rozpočtech

Máme za sebou první společné setkání v rámci Visegrádské spolupráce na školních participativních rozpočtech.

Interakce mladých lidí mezi sebou v posledních letech výrazně klesá. Může za to zejména pandemie koronaviru a dlouhá období lockdownů s ní spojená. V důsledku toho se snižuje také motivace studentů být aktivními občany a zapojovat se do rozhodovacích procesů na nižších i vyšších úrovních. V Participation Factory jsme se proto rozhodli společně s partnerskými organizacemi z Polska a Maďarska reagovat na potřebu zavedení kontinuálního dialogu s mladými lidmi. Chceme studenty zapojit do rozhodovacích procesů na školách, naučit je vést vlastní projekty, spolupracovat na nich, prezentovat je, vést o nich diskuze a v neposlední řadě o nich demokraticky hlasovat. Prostředkem dosažení těchto cílů jsou školní participativní rozpočty, v Česku často nazývány jako školní Pébéčka či školní PB.

Školní participativní rozpočty umožňují studentům podílet se na rozhodování o rozdělení části rozpočtu své školy. Tyto procesy pomáhají rozvíjet vůdčí schopnosti mladých lidí, zlepšují občanské vzdělávání a inspirují k celoživotnímu aktivnímu občanství, které je pro zdraví demokracie zásadní. Pro mladé lidi je to často první příležitost, jak se zapojit do rozhodování o svém okolí a hlasovat o skutečných projektech, které můžou zlepšit prostředí ve kterém se pohybují. 

Naše úsilí pěstovat prostředí pro participaci mladých jsme odstartovali první společnou aktivitou – třídenním studijním pobytem v Praze, kterého se zúčastnili zástupci partnerů z Participation factory, Pole Dialogu (PL) a Alternatív Közösségek Egyesülete (HU). Pro naše partnery jsme připravili interaktivní program včetně setkání se zajímavými hosty. Zástupci ministerstva vnitra Slovenské republiky, výbor pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví městské části Prahy 7 a vedení města Kutná Hora s tamní skupinou angažovaných studentů sdíleli své praktické zkušenosti se školními participativními rozpočty.

Během tří dnů se podařilo představit širokou škálu různých možností využívání školních participativních rozpočtů. Například na Slovensku jsou řízeny participativní rozpočty shora, tedy z Ministerstva vnitra skrze regionální úroveň a zúčastněné školy mají pro školní PB jednotnou metodiku. Při takovém přístupu je však potřeba silné politické vůle pro první kroky, protože participativní rozpočty neprobíhají na jednotlivých školách autonomně. Zajímavostí je originální desková hra, kterou Ministerstvo vnitra využívá pro vysvětlování výhod participativního plánování svým partnerům na úrovni krajů a jednotlivých institucí. 

Oproti tomu v České republice vznikají školní participativní rozpočty z iniciativy měst, případně městských částí či přímo ředitelů škol. Za progresivní pražskou čtvrť Prahu 7 vystoupila předsedkyně výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Sylva Svobodová. Ta představila své zkušenosti se školními participativními rozpočty i se zapojováním studentů do demokratických procesů skrze studentské zastupitelstvo a žákovské parlamenty. Smysluplnost takových projektů potvrzuje i kvalita jednotlivých návrhů, kdy studenti chtěli peníze využít například pro zakoupení čističek vzduchu. Svůj pohled na zavedené procesy představil i zástupce studentského zastupitelstva.

Krátkodobý studijní pobyt vyvrcholil návštěvou Kutné Hory, kde se podařilo zapojit studenty do participativního rozpočtu celého města. V Kutné Hoře proběhly již dva ročníky mezi kterými se počet hlasujících občanů zdvojnásobil. Projekt ze strany radnice inicioval místostarosta Vít Šnajdr, který účastníkům studijního pobytu proces v Kutné Hoře představil. Místním studentům se podařilo za podpory města a expertní podpory ze strany Participation Factory zajistit organizační činnost celého participativního rozpočtu, včetně vytvoření webu a využití digitálního nástroje Munipolis pro informování občanů, představení jednotlivých návrhů občanů i finálního hlasování. V Kutné Hoře se tak podařilo nejen ukázat studentům a mladým občanům demokratické principy a procesy, ale několik studentů přímo do takových procesů na městské úrovni zapojit. Kromě Víta Šnajdra své zkušenosti a vize do budoucna představili i studenti, kteří se na rozpočtu podíleli, jmenovitě Karolína Vilímová, která celý městský participativní rozpočet v Kutné Hoře vedla a Adam Svoboda, který vytvořil webové stránky. Studenti a studentky mluvili o příležitosti pracovat na takto významném projektu a sdíleli s námi své nadšení z toho, že se mohou podílet na chodu města, získat cenné zkušenosti a zároveň být vyslyšeni staršími spoluobčany.

Díky vzájemné spolupráci organizací v rámci projektu Visegrad Youth Participates budou další partneři schopni zapojit široký okruh příznivců a potenciálních realizátorů školních participativních rozpočtů. V dalších fázích projektu chceme vytvořit pokyny k zavádění školních participativních rozpočtů a propagační materiály založené na místních osvědčených postupech a zkušenostech z Polska, Maďarska a České republiky. Ty budou sdíleny s dalšími místními aktéry, aby jim pomohly zajistit vyšší úroveň připravenosti a zapojení mladých lidí do společenského a politického života nejen v jejich komunitách, ale také na regionální a evropské úrovni. V nejbližší době budou zúčastněné organizace zpracovávat rešerše zkušeností jednotlivých měst, možností systematického nastavení školních participativních rozpočtů a specifických progresivních přístupů ve stylu Kutné Hory. Završením projektu bude mezinárodní konference naplánovaná na začátek roku 2024.