Logo Participation Factory

Systematická participace mládeže vyžaduje závazek mladých lidí i místních samospráv

Participace je nezbytnou součástí naší demokratické společnosti. V Evropské unii mají občané možnost aktivně se účastnit rozhodovacích procesů a vyjadřovat své potřeby. Je to právo, kterým je obdařen každý z nás. Existuje však specifická skupina lidí, na kterou při rozhodování často zapomínáme. Tou je mládež.

Vzhledem ke svému nízkému věku mají mladí lidé méně příležitostí zapojit se do veřejné a politické sféry. To však neznamená, že by jejich hlasy neměly být vůbec slyšet. Existují způsoby, jak mohou mladí lidé skutečně promluvit do rozhodování, které se jich týká, a to na místní, regionální nebo dokonce i celostátní úrovni.

V Participation Factory zdůrazňujeme participaci mladých lidí, protože chápeme, že jejich názory a schopnosti jsou často podceňovány a přehlíženy. Nejde pouze o to, dát mladým lidem příležitost zapojit se do rozhodování v jejich komunitách a rozvíjet v nich občanské a demokratické hodnoty a sociální důvěru. Byli byste překvapeni kvalitou dat, které můžete od mladých lidí získat. 

Jedním z nejčastějších příkladů zapojení mládeže jsou participativní rozpočty ve školách. Zaměřují se na podporu týmové práce a komunikace a učí žáky základním volebním principům. Náš tým má s participativními rozpočty na školách bohaté zkušenosti nejen v České republice, ale také v Africe a USA. V průběhu let jsme však dospěli k poznání, že formát participativních rozpočtů se obvykle po několika letech rychle vyčerpá. 

Proto se současný trend stále více obrací k systematickému přístupu k participaci mládeže. To umožňuje trvale udržitelnější model participace mládeže a možnost navázání dlouhodobých partnerství a spolupráce mezi mládeží a místní samosprávou. 

V České republice již existují platformy zaměřené na systematické zapojování mladých, jako jsou například různé parlamenty mládeže. Národní parlament dětí a mládeže je apolitický, demokratický a vyvážený prostor pro diskusi, založen v roce 1997. Myšlenkou, která byla původně převzata z Francie, bylo sdružit mladé občany, kteří se chtějí podílet na věcech veřejných a aktivně se o ně zajímají. Národní parlament dětí a mládeže spolupracuje s různými národními institucemi a podniká aktivity, jejichž cílem je rozvíjet a vzdělávat mládež v otázkách, které se jí bezprostředně týkají. Pořádá kulaté stoly a diskuse s odborníky na různá témata a seznamuje mladé lidi s jejich právy a povinnostmi. Touto vzájemnou komunikací přispívají k veřejné diskusi a částečně ovlivňují celostátní scénu v otázkách týkajících se dětí a mládeže v České republice.

Umožnit mladým lidem zapojit se do rozhodování neznamená jen pomoci jim vyjádřit svůj názor k různým otázkám. Je potřeba je také vést k tomu, aby využili příležitostí a výzev spojených s participací a zapojením do života komunity. Má-li být participace mládeže skutečná a smysluplná, vyžaduje nejen jejich angažovanost, ale také silný a trvalý závazek všech ostatních stran, zejména regionálních a místních samospráv a orgánů, které jsou mladým lidem nejblíže.

 

Zdroje:

http://testparlament.maweb.eu/o-npdm/

https://rm.coe.int/1680702379

https://www.coe.int/en/web/youth/youth-participation