Logo Participation Factory

Zavedení konceptu občanských shromáždění v demokratických systémech vyžaduje budování kapacit

Existuje několik možných způsobů, jak zapojit občany do rozhodovacích procesů při tvorbě veřejných politik. Patří mezi ně občanská shromáždění (anglicky Citizens’ Assembly) – forma demokratického rozhodování, při kterém náhodně vybraná skupina občanů hlasuje a dává doporučení k důležitým tématům. Přestože občanská shromáždění stále nejsou široce využívaným konceptem, v posledních letech se stala stále populárnější a uskutečnila se například v Polsku, Velké Británii nebo Skotsku.

Co je potřeba k úspěšnému naplánování, koordinování a odbavení občanského shromáždění?

Občanská shromáždění byla zatím implementována pouze v několika demokratických systémech na světě. Právě za účelem představení konceptu a předání osvědčených postupů a praktik se nedávno v Praze konalo mezinárodní školení vedené Center for Blue Democracy z Polska. Školení bylo zaměřeno  na členy organizací, skupiny a jednotlivce, kteří mají zájem stát se koordinátory občanských shromáždění a tím prosazovat systémové změny. Pro budoucnost, kde jsou občanská shromáždění dobře navržena, vedena podle vysokých standardů kvality a implementována s jistotou, je budování kapacit klíčové.

Proces realizace shromáždění má jak praktické, tak i teoretické aspekty, které jsou stejně důležité. Koordinátoři občanských shromáždění musí zajistit, aby se proces řídil nejlepšími standardy a principy. Podle Zuzanny Nowak z Center for Blue Democracy existuje 22 základních standardů kvality pro občanská shromáždění, mezi které patří například: mít jasný účel, zajistit inkluzivitu a dostupnost pro všechny, otevřeně komunikovat či zaručit svobodu projevu. Identifikované standardy jsou postaveny na 7 hlavních principech, které jsou základním kamenem procesu občanského shromáždění:

  • Demokracie je pro všechny.
  • Proces je veden spravedlivým a důvěryhodným způsobem.
  • V demokracii mají lidé suverenitu.
  • Cílem demokracie je přispívat ke kvalitě života.
  • Účelem občanských shromáždění je dosáhnout vysoce kvalitních a promyšlených rozhodnutí.
  • Každý člověk je hoden úcty na základě své vnitřní důstojnosti.
  • Radost je měřítkem úspěchu.

Tyto normy a zásady pomáhají koordinátorům úspěšně navrhnout a implementovat shromáždění, které je důvěryhodné a transparentní.

Než se koordinátor dostane k procesu organizace občanských shromáždění, musí rozhodnout o velikosti reprezentativního vzorku a sestavit proces náhodného výběru. Na úrovni města je počet účastníků stanoven na minimálně 50 osob. Jelikož se míra odezvy pohybuje kolem 5 až 10 %, počet pozvaných by měl být přirozeně vyšší. Ti, kteří obdrží pozvánku, se mohou zaregistrovat online nebo telefonicky, a pak už jen čekají, zda budou vybráni. Náhodný výběr využívá techniky, které zaručují spravedlivost procesu, a že konečná skupina lidí je dokonalým vzorkem místních obyvatel.

Co se týče samotného procesu občanského shromáždění, deliberaci vždy předchází fáze učení. Ve fázi učení se členové shromáždění vzdělávají, získávají informace na dané téma skrze odborníky a nabývají užitečné dovednosti pro lepší rozhodování. V důsledku toho jsou schopni předkládat lepší a promyšlenější doporučení v deliberační fázi, která by měla být vždy zaměřena na kvalitu výsledků a odbornost.

My se za Participation Factory vždy těšíme ze setkání s kolegy z praxe a rádi se inspirujeme jejich způsobem myšlení a zkušenostmi. S našimi přáteli z Center for Blue Democracy sdílíme mnoho stejných hodnot, standardů a zásad dobré praxe. I my poskytujeme občanům příležitost se informovat, smysluplně komunikovat s místní samosprávou i mezi sebou navzájem a vyjádřit se k tomu, co považují důležité pro svou budoucnost.

V českém kontextu je koncept občanských shromáždění zatím převážně neznámý a nevyzkoušený. Věříme však, že při aktivním zapojení a systematické spolupráci místních prodemokratických organizací se občanská shromáždění mohou stát v demokratického systému standardem. Klíčem ke zdravější demokracii je koneckonců suverénní a angažovaná společnost, která má možnost provádět promyšlená rozhodnutí založená na vzájemném konsensu.

Zajímá Vás koncept občanských sdružení více? Uvažujete ve Vaší samosprávě o participaci občanů a potřebujete poradit? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com