Logo Participation Factory

Územní studie jako nutný předpoklad budoucího rozvoje obce. Jak k ní dojít? Participativně!  

V říjnu loňského roku jsme psali o historicky prvním participativním setkání v obci Mnetěš. Pamatujete? Pokud ne, paměť si můžeme osvěžit zde

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale když jich je víc, změna se jistě blíží. Říjnové participativní setkání zaměřené na přípravu územní studie veřejného prostoru Mnetěše bylo velmi produktivní. Účastníci přišli s celou řadou zajímavých návrhů, vycházejících z jejich znalosti místa a fungování veřejného prostoru obce. Pro potřeby studie byly identifikovány čtyři oblasti budoucích úprav: alej k Řípu, veřejné prostory a rybníky, parkování a zeleň.

Cílem navazujícího setkání na začátku února bylo představení návrhu územní studie veřejných prostranství vypracovaného studiem Taktiky a nastínění možných budoucích změn veřejného prostoru v Mnetěši. A to nejen široké veřejnosti. Studie byla na separátních setkáních představena zástupcům rodu Lobkowiczů a zemědělcům. Především posledně jmenovaná skupina opakovaně deklarovala, že se cítí být z dialogu o dalším směřování regionu vyřazena. Participativní zkušenost, kdy je jejich názorům a připomínkám věnován prostor, může tento pocit změnit. Všechna setkání byla příležitostí pro sběr zpětné vazby. Každá z cílových skupin přinesla na studii svůj pohled a v tom je jejich zapojení cenné.

Účastníci měli možnost reagovat na současnou podobu studie a navrhnout další úpravy. Podstatná část setkání proto byla věnována prezentaci, která přehledně ukázala, jak by mohla Mnetěš vypadat v budoucnu. V debatě s občany, kterých se zúčastnilo 27, se řešila problematika pozemků ve vlastnictví rodiny Lobkowiczů. V souvislosti s vedením trasy vysokorychlostní tratě se diskutovalo o možnostech odkupu soukromých pozemků. Jedním z témat dotazníkového šetření, realizovaného v rámci prvního participativního setkání, bylo hodnocení dostupnosti cest mezi Mnetěší a sousedními obcemi. Cesty pro pěší a cyklostezky byly předmětem diskuse i na druhém setkání. 

Představený hrubopis je stále „živým“ dokumentem. Architektonické studio Taktiky na něm bude dále pracovat a pokusí se zapracovat došlé připomínky. To ilustruje i téma mola na rybníce, kde architekti přislíbili, že se budou zabývat novými připomínkami občanů, aby vyhověli jejich požadavkům co nejlépe.

Co bylo dál? Hrubý koncept byl zveřejněn na webu obce a kdokoliv k němu mohl po dobu 2 týdnů zasílat připomínky. Po jejich zapracování vznikne čistopis studie. Ten se po dokončení zařadí do registru a bude sloužit jako územně plánovací podklad a také jako vize, kterou chce obec krok za krokem naplňovat. 

Dokument typu územní studie je pro obec mapou rozvoje pro několik následujících dekád. Proto je zásadní, aby na zvoleném směru, hlavních tématech i výstupech panovala celo obecní shoda, která bude nezávislá na 4-letém volebním cyklu vedení obce. Participativní projednání poskytlo každému občanovi/zemědělci/vlastníkovi příležitost stát se přímým tvůrcem a mít podíl na budoucnosti své obce. Tento přístup umožňuje efektivnější rozhodování s vyšší mírou legitimity a zohledněním potřeb a přání celé komunity.

Chcete pro svou obec zpracovat územní studii a tápete, jak celý proces zrealizovat? Nebo se chcete dozvědět více o participaci? Kontaktujte nás na info@participationfactory.com!